Friday, June 12, 2015

How to write "Short soundS" ! " எ " மற்றும் " ஒ " குறில் வடிவம் !

சௌராஷ்டிர மொழியில் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகளை எழுத முயல்பவர்களுக்கு : தேவநகரி எழுத்தில் குறில் " எ " மற்றும் " ஒ " எழுத்துக்களை எழுதுவது எப்படி என்று தெரிந்துகொள்வோம்.

No comments: