Wednesday, September 8, 2010

Dhanya Dhara Saurashtra - 09-09சௌராஷ்டிரா பிரதேசத்தின் வரலாறு, கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை நினைவு கூறும் வகையில் குஜராத் முதலமைச்சர் திரு நரேந்திர மோடி அரசு, " த4ன்ய தா4ரா சௌராஷ்டிரா " என்ற பெயரில் கலை நிகழ்ச்சி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து இருந்தது.  இன் நிகழ்ச்சியில் சௌரஷ்டிரத்தில்   உதித்த நமது தேச பிதா காந்தி அடிகள், சுவாமி தயானந்தா சரஸ்வதி போன்ற தலைவர்களின் நாட்டு சேவை , மக்கள் சேவை,  மற்றும் பல்வேறு கலாச்சார நடனங்கள், வரலாற்று சம்பவங்கள்  இந் நிகழ்ச்சியில் சம்பவங்களாக மக்களுக்கு விளக்கி காண்பிக்கப்பட்டன.  நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக குஜராத் முதலமைச்சர்   திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சௌராஷ்டிர பிரதேசத்தினை பற்றி உரை ஆற்றினார்.   இந்த உரை தான் நீங்கள் மேல் பார்க்கும் வீடியோ.

Sunday, September 5, 2010

Historical Sourashtra

Western Satraps

From Wikipedia, the free encyclopedia

• Learn more about using Wikipedia for research •Jump to: navigation, search

Western Satraps (Ariaca)

Possibly vassals of Kushan Empire

Approximate territory of the Western Kshatrapas (35-405).

Capital Ujjain

Barygaza

Language(s) Scythian language

Pali (Kharoshthi script)

Sanskrit, Prakrit (Brahmi script)

Possibly Greek (Greek alphabet)

Religion Zoroastrianism

Buddhism

Hinduism

Government Monarchy

Satrap, King

- c. 35 Yapirajaya

- 388-395 Rudrasimha III

Historical era Antiquity

- Established 35

- Disestablished 405

The Western Satraps, or Western Kshatrapas (35-405) were Saka rulers of the western and central part of India (Saurashtra and Malwa: modern Gujarat, Southern Sindh, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh states). Their state, or at least part of it, was called "Ariaca" according to the Periplus of the Erythraean Sea.

They were successors to the Indo-Scythians, and were contemporaneous with the Kushans who ruled the northern part of the Indian subcontinent and were possibly their overlords, and the Satavahana (Andhra) who ruled in Central India. They are called "Western" in contrast to the "Northern" Indo-Scythian satraps who ruled in the area of Mathura, such as Rajuvula, and his successors under the Kushans, the "Great Satrap" Kharapallana and the "Satrap" Vanaspara.[1] Although they called themselves "Satraps" on their coins, leading to their modern designation of "Western Satraps", Ptolemy in his 2nd century "Geographia" still called them "Indo-Scythians".[2]

Altogether, there were 27 independent Western Satrap rulers during a period of about 350 years. The word Kshatrapa stands for Satrap, and its equivalent in Persian Ksatrapavan, which means viceroy or governor of a province.


1 History

1.1 First expansion: Kshaharata dynasty (2nd century CE)

1.2 Kardamaka dynasty, family of Castana (2nd-4th century)

1.2.1 Territory under Chastana

1.2.2 Victory against the Satavahanas: Rudradaman I (130-160 CE)

1.2.3 Rudrasena II (256-278 CE)

1.3 Defeat by the Guptas (c. 400 CE)

2 Coinage

2.1 Regnal dates

2.2 Languages

2.3 Influences

3 Vassalage to the Kushans?

4 Main rulers

4.1 Kshaharata dynasty

4.2 Bhadramukhas or Kardamaka dynasty

5 See also

6 Notes

7 References

8 External linksHistory

Asia in 200 AD, showing the Western Satraps and their neighbors.The Indo-Scythians ruled parts of northwestern India as far as Mathura. In the south, they took control of the area of Ujjain in the early 1st century BCE, but the area was recovered by the Malwa Vikramāditya in 57 BCE, an era that was commemorated by the establishment of the Vikrama era.

The Indo-Scythians (called Sakas by the Indians) later regained the area of Ujjain in Malwa around 78 CE, by defeating the dynasty of king Vikramāditya. After this victory, the Sakas established their own Saka era, which became the official era of the Indian national calendar. They also formed the Western Satraps kingdom, which was to rule the region for more than three centuries.[3] It is thought that the Western Satraps may have been viceroys of the Kushans, but later became independent, although they retained the name of Satraps. Their wars and intermarriage with the Satavahanas are notable aspects of their kingdom.


First expansion: Kshaharata dynasty (2nd century CE)

Coin of Bhumaka (?-119 CE).

Obv:Arrow, pellet, and thunderbolt. Kharoshthi inscription Chaharasada Chatrapasa Bhumakasa: "Ksaharata Satrap Bhumaka".

Rev: Capital of a pillar with seated lion with upraised paw, and wheel (Dharmachakra). Brahmi inscription: Kshaharatasa Kshatrapasa Bhumakasa.The Western Satraps formerly started with the rather short-lived Kshaharata dynasty (also called Chaharada, Khaharata or Khakharata depending on sources).[4] The term Kshaharata is also known from the 6 CE Taxila copper plate inscription, in which it qualifies the Indo-Scytian ruler Liaka Kusulaka. The Nasik inscription of the 19th year of Sri Pulamavi also mentions the Khakharatavasa, or Kshaharata race.[5]

The Western Satrap Kshaharata dynasty was founded by Bhumaka (?-119), father of Nahapana, who only used on his coins the title of Satrap, and not that of Raja or Raño (king). Bhumaka was the father of the great ruler Nahapana, according to one of the latter's coins. His coins bear Buddhist symbols, such as the eight-spoked wheel (Dharmachakra), or the lion seated on a capital, a representation of a pilar of Ashoka.


Nahapana succeeded to him, and became a very powerful ruler. He occupied portions of the Satavahana empire in western and central India. Nahapana held sway over Malwa, Southern Gujarat, and Northern Konkan, from Broach to Sopara and the Nasik and Poona districts.[6] His son-in-law, the Saka Ushavadata (married to his daughter Dakshamitra), is known from inscriptions in Nasik and Karle to have been viceroy of Nahapana, ruling over the southern part of his territory.[7]

Coin of Nahapana (119-124 CE).

Obv: Bust of king Nahapana with a legend in Greek script "PANNIΩ IAHAPATAC NAHAΠANAC", transliteration of the Prakrit Raño Kshaharatasa Nahapanasa: "King Kshaharata Nahapana".

Rev: Thunderbolt and arrow, within a Prakrit Brahmi legend to right: Rajno Ksaharatasa Nahapanasa: Prakrit Kharoshti legend to left: Rano Ksaharatasa Nahapanasa.Nahapana is mentioned in the Periplus of the Erythraean Sea under the name Nambanus,[8] as ruler of the area around Barigaza:

41. "Beyond the gulf of Baraca is that of Barygaza and the coast of the country of Ariaca, which is the beginning of the Kingdom of Nambanus and of all India. That part of it lying inland and adjoining Scythia is called Abiria, but the coast is called Syrastrene. It is a fertile country, yielding wheat and rice and sesame oil and clarified butter, cotton and the Indian cloths made therefrom, of the coarser sorts. Very many cattle are pastured there, and the men are of great stature and black in color. The metropolis of this country is Minnagara, from which much cotton cloth is brought down to Barygaza."

—Periplus of the Erythraean Sea, Chap. 41 [9]

Under the Western Satraps, Barigaza was one of the main centers of Roman trade with India. The Periplus describes the many goods exchanged:


49. There are imported into this market-town (Barigaza), wine, Italian preferred, also Laodicean and Arabian; copper, tin, and lead; coral and topaz; thin clothing and inferior sorts of all kinds; bright-colored girdles a cubit wide; storax, sweet clover, flint glass, Realgar, Antimony, gold and silver coin, on which there is a profit when exchanged for the money of the country; and ointment, but not very costly and not much. And for the King there are brought into those places very costly vessels of silver, singing boys, beautiful maidens for the harem, fine wines, thin clothing of the finest weaves, and the choicest ointments. There are exported from these places Spikenard, Costus, Bdellium, ivory, agate and Carnelian, Lycium, cotton cloth of all kinds, silk cloth, mallow cloth, yarn, long pepper and such other things as are brought here from the various market-towns. Those bound for this market-town from Egypt make the voyage favorably about the month of July, that is Epiphi."

—Periplus of the Erythraean Sea, Chapter 48.[10]


The Western Satraps under Nahapana, with their harbour of Barigaza, were among the main actors of the 1st century CE international trade according to the Periplus of the Erythraean Sea.Goods were also brought down in quantity from Ujjain, the capital of the Western Satraps:


48. Inland from this place and to the east, is the city called Ozene, formerly a royal capital; from this place are brought down all things needed for the welfare of the country about Barygaza, and many things for our trade : agate and carnelian, Indian muslins and mallow cloth, and much ordinary cloth.

—Periplus of the Erythraean Sea, Chapter 48.[10]

Some ships were also fitted out from Barigaza, to export goods westward across the Indian ocean:

"Ships are also customarily fitted out from the places across this sea, from Ariaca and Barygaza, bringing to these far-side market-towns the products of their own places; wheat, rice, clarified butter, sesame oil, cotton cloth, (the monache and the sagmatogene), and girdles, and honey from the reed called sacchari. Some make the voyage especially to these market-towns, and others exchange their cargoes while sailing along the coast."

—Periplus of the Erythraean Sea, Chapter 14.[10]

Nahapana also established the Kshatrapa coinage.


Nahapana and Ushavadata were ultimately defeated by the powerful Satavahana king Gautamiputra Satakarni in 125. Gautramiputra drove the Sakas from Malwa and Western Maharashtra, forcing Nahapana west to Gujarat. Gautamiputra restruck many of Nahapana's coins.

Kardamaka dynasty, family of Castana (2nd-4th century)


Coin of the Western Satrap Chastana (c. 130 CE).

Obv: King in profile. The legend typically reads "PANNIΩ IATPAΠAC CIASTANCA" (corrupted Greek script), transliteration of the Prakrit Raño Kshatrapasa Castana: "King and Satrap Castana".

Rev: Chaitya with moon, star and river. Brahmi legend Rajno Mahakshatrapasa Ghsamotikaputrasa Casthanasa: "King and Great Satrap Chastana, son of Ghsamotika.A new dynasty, called the Bhadramukhas or Kardamaka dynasty, was established by the "Satrap" Castana circa 130 CE, which would last continuously until the 4th century. Castana was satrap of Ujjain during that period. A statue found in Mathura together with statues of the Kushan king Kanishka and Vima Kadphises, and bearing the name "Shastana" is often attributed to Castana himself, and suggests Castana may have been a feudatory of the Kushans. Conversely, the Rabatak inscription also claims Kushan dominion over Western Satrap territory (by mentionning Kushan control over the capital Ujjain), during the reign of Kanishka (120-150 CE).


Territory under Chastana

The territory of the Western Satraps at the time of Chastana is described extensively by the geographer Ptolemy in his "Geographia", where he qualifies them as "Indo-Scythians". He describes this territory as starting from Patalene in the West, to Ujjain in the east ("Ozena-Regia Tiastani", "Ozene, capital of king Chastana"), and beyond Barigaza in the south.

Moreover the region which is next to the western part of India, is called Indoscythia. A part of this region around the (Indus) river mouth is Patalena, above which is Abiria. That which is about the mouth of the Indus and the Canthicolpus bay is called Syrastrena. (...) In the island formed by this river are the cities Pantala, Barbaria. (...) The Larica region of Indoscythia is located eastward from the swamp near the sea, in which on the west of the Namadus river is the interior city of Barygaza emporium. On the east side of the river (...) Ozena-Regia Tiastani (...) Minnagara".

—Ptolemy Geographia, Book Seven, Chapter I


Victory against the Satavahanas: Rudradaman I (130-160 CE)

Around 130 CE, Rudradaman I, grandson of Chastana, took the title "Mahakshatrapa" ("Great Satrap"), and defended his kingdom from the Satavahanas. The conflict between Rudradaman and Satavahanas became so gruelling, that in order to contain the conflict, a matrimonial relationship was concluded by giving Rudradaman's daughter to the Satavahana king Vashishtiputra Satakarni.


Silver coin of Rudradaman I.

Obv: Bust of Rudradaman, with corrupted Greek legend "OVONIΛOOCVΛCHΛNO".

Rev: Three-arched hill or Chaitya with river, crescent and sun. Brahmi legend: Rajno Ksatrapasa Jayadamasaputrasa Rajno Mahaksatrapasa Rudradamasa: "King and Great Satrap Rudradaman, son of King and Satrap Jayadaman"

16mm, 2.0 grams.The Satavahanas and the Western Satraps remained at war however, and Rudradaman I defeated the Satavahanas twice in these conflicts, only sparing the life of Vashishtiputra Satakarni due to their family alliance:"Rudradaman (...) who obtained good report because he, in spite of having twice in fair fight completely defeated Satakarni, the lord of Dakshinapatha, on account of the nearness of their connection did not destroy him."

—Junagadh rock inscription [11]

Rudradaman regained all the previous territories held by Nahapana, except for the southern areas of Poona and Nasik:

"Rudradaman (...) who is the lord of the whole of eastern and western Akaravanti (Akara: East Malwa and Avanti: West Malwa), the Anupa country, Anarta, Surashtra, Svabhra (northern Gujarat), Maru (Marwar), Kachchha (Cutch), Sindhu-Sauvira (Sindh and Multan districts), Kukura (Eastern Rajputana), Aparanta ("Western Border" - Northern Konkan), Nishada (an aboriginal tribe, Malwa and parts of Central India) and other territories gained by his own valour, the towns, marts and rural parts of which are never troubled by robbers, snakes, wild beasts, diseases and the like, where all subjects are attached to him, (and) where through his might the objects of [religion], wealth and pleasure [are duly attained]".

—Junagadh rock inscription.[11] Geographical interpretations in parenthesis from Rapson.[12]

Recently discovered pillar inscriptions describe the presence of a Western Satrap named Rupiamma in the Bhandara district of the area of Vidarbha, in the extreme northeastern area of Maharashtra, where he erected the pillars.[13].


Rudradarman is known for his sponsoring of the arts. He is known to have written poetry in the purest of Sanskrit, and made it his court language. His name is forever attached to the inscription by Sudharshini lake.He had at his court a Greek writer named Yavanesvara ("Lord of the Greeks"), who translated from Greek to Sanskrit the Yavanajataka ("Saying of the Greeks"), an astrological treatise and India's earliest Sanskrit work in horoscopy.[14]


Rudrasena II (256-278 CE)


Coin of Rudrasena I (200-222).The Kshatrapa dynasty seems to have reached a high level of prosperity under the rule of Rudrasena II (256-278), 19th ruler of Kshatrapa.

The last Kshatrapa ruler of the Chastana family was Visvasena (Vishwasen), brother and successor to Bhratadarman and son of Rudrasena II. A new family took over, started by the rule of Rudrasimha II, son of Lord (Svami) Jivadaman.


Defeat by the Guptas (c. 400 CE)

A new family took control under Rudrasimha III. A fragment from the Natya-darpana mentions the Gupta king Ramagupta, the elder brother of Chandragupta II, decided to expand his kingdom by attacking the Western Satraps in Gujarat.


Coin of the last Western Satrap ruler Rudrasimha III (388-395 CE).The campaign soon took a turn for the worse and the Gupta army was trapped. The Saka king, Rudrasimha III, demanded that Ramagupta hand over his wife Dhruvadevi in exchange for peace. To avoid the ignominy the Guptas decide to send Madhavasena, a courtesan and a beloved of Chandragupta, disguised as the queen. However, Chandragupta changes the plan and himself goes to the Saka King disguised as the queen. He then kills Rudrasimha and later his own brother, Ramagupta. Dhruvadevi is then married to Chandragupta.

The Western Satraps were eventually conquered by emperor Chandragupta II. This brought and end to the rule of the Shakas on the subcontinent.


Coinage

The Kshatrapas have a very rich and interesting coinage. It was based on the coinage of the earlier Indo-Greek Kings, with Greek or pseudo-Greek legend and life-like profiles of royal busts on the obverse. The reverse of the coins however is original and typically depict a thunderbolt and an arrow, and later, a chaitya or three-arched hill and river symbol with a crescent and the sun, within a legend in Brahmi. These coins are very informative, since they record the name of the King, of his father, and the date of issue, and have helped clarify the early history of India.

Regnal dates
Coin of the Western Kshatrapa ruler Rudrasimha I (178 to 197).

Obv: Bust of Rudrasimha, with corrupted Greek legend "..OHIIOIH.." (Indo-Greek style).

Rev: Three-arched hill or Chaitya, with river, crescent and sun, within Prakrit legend in Brahmi script:Rajno Mahaksatrapasa Rudradamnaputrasa Rajna Mahaksatrapasa Rudrasihasa "King and Great Satrap Rudrasimha, son of King and Great Satrap Rudradaman".From the reign of Rudrasimha I, the date of minting of each coin, reckoned in the Saka era, is usually written on the obverse behind the king's head in Brahmi numerals, allowing for a quite precise datation of the rule of each king.[15] This is a rather uncommon case in Indian numismatics. Some, such as the numismat R.C Senior considered that these dates might correspond to the much earlier Azes era instead.

Also the father of each king is systematically mentioned in the reverse legends, which allows to reconstruct the regnal succession.

Languages

Kharoshthi, a script in use in more northern territories (area of Gandhara), is employed together with the Brahmi script and the Greek script on the first coins of the Western Satraps, but is finally abandoned from the time of Chastana.[16] From that time, only the Brahmi script would remain, together with the Greek script on the facing, to write the Prakrit language employed by the Western satraps.

The coins of Nahapana bears the Greek script legend "PANNIΩ IAHAPATAC NAHAΠANAC", transliteration of the Prakrit "Raño Kshaharatasa Nahapanasa": "In the reign of Kshaharata Nahapana". The coins of Castana also have a readable legend "PANNIΩ IATPAΠAC CIASTANCA", transliteration of the Prakrit "Raño Kshatrapasa Castana": "In the reign of the Satrap Castana". After these two rulers, the legend in Greek script becomes denaturated, and seems to lose all signification, only retaining an esthetic value. By the 4th century, the coins of Rudrasimha II exhibit the following type of meaningless legend in corrupted Greek script: "...ΛIOΛVICIVIIIΛ...".[17]

Influences

The Guptas imitated Western Satrap coins for their silver coinage. Here, a coin of the Gupta king Kumaragupta I (414-455) CE (Western territories).The coins of the Kshatrapas were also very influential and imitated by neighbouring or later dynasties, such as the Satavahanas, and the Guptas. Silver coins of the Gupta kings Chandragupta II and his son Kumaragupta I adopted the Western Satrap design (itself derived from the Indo-Greeks) with bust of the ruler and pseudo-Greek inscription on the obverse, and a peacock replacing the Chaitya hill with star and crescent on the reverse.[18]

The Western Satrap coin design was also adopted by the subsequent dynasty of the Traikutakas (388-456).

Vassalage to the Kushans?

It is still unclear whether the Western Satraps were independent rulers or vassals of the Kushans. The continued use of the word "Satrap" on their coin would suggest a recognized sujetion to a higher ruler, possibly the Kushan emperor.[19]

Also, a statue of Chastana was found in Mathura at the Temple of Mat together with the famous statues of Vima Kadphises and Kanishka. This also would suggest at least alliance and friendship, if not vassality. Finally Kanishka claims in the Rabatak inscription that his power extends to Ujjain, the classical capital of the Western Satrap realm. This combined with the presence of the Chastana statue side-by-side with Kanishka would also suggest Kushan alliance with the Western Satraps.


Finally, "Northern" Indo-Scythian satraps who ruled in the area of Mathura, the "Great Satrap" Kharapallana and the "Satrap" Vanaspara, are known from an inscription in Sarnath to have been feudatories of the Kushans.[1]


Generally the orientation taken by modern scholarship is that the Western Satraps were vassals of the Kushan, at least in the early period until Rudradaman I conquered the Yaudheyas who are usually thought themselves as Kushan vassals. The question is not considered as perfectly settled.


Main rulers

Kshaharata dynasty

Yapirajaya

Hospises

Higaraka

Abhiraka (Aubhirakes)

Bhumaka (?-119)

Nahapana (119-124)Bhadramukhas or Kardamaka dynasty

Family of Chastana:

Chastana (c 120), son of Ghsamotika

Jayadaman, son of Chastana

Rudradaman I (c 130-150), son of Jayadaman

Damajadasri I (170-175)

Jivadaman (175 d 199)

Rudrasimha I (175-188 d 197)

Isvaradatta (188-191)

Rudrasimha I (restored) (191-197)

Jivadaman (restored) (197-199)

Rudrasena I (200-222)

Samghadaman (222-223)

Damasena (223-232)

Damajadasri II (232-239) with

Viradaman (234-238)

Yasodaman I (239)

Vijayasena (239-250)

Damajadasri III (251-255)

Rudrasena II (255-277)

Visvasimha (277-282)

Bhratadarman (282-295) with

Visvasena (293-304)

Family of Rudrasimha II:

Rudrasimha II, son of Lord (Svami) Jivadaman (304-348) with

Yasodaman II (317-332)

Rudradaman II (332-348)

Rudrasena III (348-380)

Simhasena (380- ?)

Rudrasena IV (382-388)

Rudrasimha III (388-395)See also

History of India

Indo-Greek Kingdom

Indo-Scythians

Indo-Parthians

Kushan Empire

Rulers of Malwa

Middle kingdoms of India

Timeline: Northern Empires Southern Dynasties Northwestern Kingdoms

6th century BCE

5th century BCE

4th century BCE3rd century BCE

2nd century BCE1st century BCE

1st century CE

2nd century

3rd century

4th century

5th century

6th century

7th century

8th century

9th century

10th century

11th century Magadha

Shishunaga dynasty

Nanda empire

Kalinga

Maurya Empire

Sunga Empire

Kuninda Kingdom

Western Satraps

Gupta Empire

Harsha

Gurjara Pratihara

Pala Empire

Solanki

Sena dynasty

Satavahana empire

Pandyan

Cholas

Chera

Kalabhras

Kadamba Dynasty

Pallava

Chalukya

Rashtrakuta

Western Chalukyas

Hoysala Empire

Gandhara

(Persian rule)

(Greek conquests)

Indo-Greeks

Indo-Scythians

Indo-Parthians

Kushan Empire

Indo-Sassanids

Kidarite Kingdom

Indo-Hephthalites

(Islamic conquests)

Shahi

(Islamic Empire)

Notes

1.^ a b Kharapallana and Vanaspara are known from an inscription discovered in Sarnath, and dated to the 3rd year of Kanishka, in which they were paying allegiance to the Kushanas. Source: "A Catalogue of the Indian Coins in the British Museum. Andhras etc..." Rapson, p ciii

2.^ Ptolemy, "Geographia", Chap 7

3.^ "The dynastic art of the Kushans", John Rosenfield, p130

4.^ Rapson, p. CVII

5.^ "Kharoshthi inscription, Taxila copper plate of Patika", Sten Konow, p25

6.^ "The Satavahanas did not hold the western Deccan for long. They were gradually pushed out of the west by the Sakas (Western Khatrapas). The Kshaharata Nahapana's coins in the Nasik area indicate that the Western Kshatrapas controlled this region by the first century A.D. By becoming master of wide regions including Malwa, Southern Gujarat, and Northern Konkan, from Broach to Sopara and the Nasik and Poona districts, Nahapana rose from the status of a mere Kshatrapa in the year 41 (58 A.D.) to that of Mahakshatrapa in the year 46 (63 A.D.)." in "History of the Andhras"

7.^ "Catalogue of Indian coins of the British Museum. Andhras etc..." Rapson. p. LVII

8.^ "History of the Andhras", Durga Prasad Source

9.^ Source

10.^ a b c Source

11.^ a b Source

12.^ Rapson, "Indian coins of the British Museum" p.lx

13.^ "Vidarbha also was under the rule of another Mahakshatrapa named Rupiamma, whose pillar inscription was recently discovered at Pavni in the Bhandara district [Mirashi, Studies in Indology, Vol. IV, p. 109 f.]. It records the erection of a chhaya-stambha or sculptured pillar at the place. The Satavahanas had, Therefore, to leave Western Maharashtra and Vidarbha. They seem to have repaired to their capital Pratishthana where they continued to abide waiting for a favourable opportunity to oust the Shaka invaders." Source

14.^ Mc Evilley "The shape of ancient thought", p385 ("The Yavanajataka is the earliest surviving Sanskrit text in astrology, and constitute the basis of all later Indian developments in horoscopy", himself quoting David Pingree "The Yavanajataka of Sphujidhvaja" p5)

15.^ Rapson CCVIII

16.^ Rapson p. CIV

17.^ Rapson, "A Catalogue of Indian coins in the British Museum. Andhras etc...", p.cxcii

18.^ "Evidence of the conquest of Saurastra during the reign of Chandragupta II is to be seen in his rare silver coins which are more directly imitated from those of the Western Satraps... they retain some traces of the old inscriptions in Greek characters, while on the reverse, they substitute the Gupta type (a peacock) for the Chaitya with crescent and star." in Rapson "A catalogue of Indian coins in the British Museum. The Andhras etc...", p.cli

19.^ "The titles "Kshatrap" and "Mahakshatrapa" certainly show that the Western Kshatrapas were originally feudatories" in Rapson, "Coins of the British Museum", p.cv


References

Rapson, "A Catalogue of Indian coins in the British Museum. Andhras etc..."

John Rosenfield, "The dynastic art of the Kushans", 1976

Claudius Ptolemy, "The geography", Translated and edited by Edward Luther Stevenson, Dover Publications Inc., New York, ISBN 0486268969

External links

History of the Andhras, with many references to Western Satrap rule.

Coins of the Western Kshatrapas

Other coins of the Western Kshatrapas

The Kshatrapas in Nasik


Categories: 405 disestablishments
405 disestablishments
Ancient India
Dynasties of India
Former countries in Asia
Former monarchies of Asia
History of Pakistan
History of Rajasthan
Satraps
States and territories established in 35
States and territories established in 35Views

--------------------------------------------------------------------------------

This page was last modified on Wed Dec 9 03:39:38 2009Text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.

Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.Privacy policyAbout WikipediaDisclaimers

Help us provide free content to the world by donating today!